معرفی

مشخصات فردی

محمد کاظمینی

نام - نام خانوادگی : محمد   کاظمینی

پست الکترونیکی : kazemini@sharif.edu

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی شیمی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه مینیسوتا- میناپولیس- آمریکا

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی شیمی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه ویرجینیا- شارلوتزویل- آمریکا

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی شیمی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه ایلینویز- شیکاگو- آمریکا

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مهندسی شیمی

محل خدمت : دانشکده مهندسی شیمی و پلیمر تهران جنوب

مرتبه علمی : استاد

پایه : 25

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : نیمه وقت

تاریخ استخدام : 1371-12-10

محمد کاظمینی
محمد کاظمینی

محل خدمت :
    دانشکده مهندسی شیمی و پلیمر تهران جنوب
مرتبه علمی :
    استاد
^